Przejdź do treści

Elektroenergetyka

***

Nadzór nad bezpieczeństwem zaopatrzenia w energię elektryczną oraz nadzór nad bezpieczeństwem krajowych systemów energetycznych  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.) oraz ustawy z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (t.j. Dz.U. 2017 poz. 888), sprawuje minister właściwy do spraw energii, natomiast monitorowanie funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, w zakresie m.in. bezpieczeństwa dostarczania energii elektrycznej, prowadzi Prezes URE.

Aktem prawnym tworzącym podstawy  zabezpieczenia ciągłości dostaw energii elektrycznej jest ustawa – Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi. Ustawa nakłada  na odpowiednie instytucje i przedsiębiorstwa energetyczne szereg obowiązków oraz zobowiązuje Operatora Systemu Przesyłowego oraz Operatorów Systemów Dystrybucyjnych do podejmowania  określonych działań, w przypadku wystąpienia zagrożeń w krajowym systemie elektroenergetycznym lub niedoborów w dostawach energii elektrycznej do odbiorców. Aktem prawnym regulującym  bezpieczne i niezawodne funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego oraz określającym wymagania w zakresie budowy i prawidłowej eksploatacji sieci, urządzeń oraz instalacji, a także parametry jakościowe energii elektrycznej i standardy jakościowe obsługi odbiorców jest rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu (Dz.U Nr 93, poz. 623). Zagadnienia dotyczące kształtowania taryf energii elektrycznej regulują przepisy rozporządzenia Ministra Energii z  dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 2500).

Realizując zadania określone w art. 12 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne minister właściwy do spraw energii, zgodnie z art. 15b ust. 3 ww. ustawy, co dwa lata oprcowuje sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej . W terminie do 31 lipca danego roku minister właściwy do spraw energii zamieszcza ww. sprawozdanie na stronach internetowych w BIP, a do 31 sierpnia danego roku przekazuje Komisji Europejskiej. 

Sprawozdania z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej dostępne są na BIP ME >> link

***

Taryfowanie energii elektrycznej i rynek energii elektrycznej

Z dniem 1 lipca 2007 r. nastąpiło uwolnienie rynku energii elektrycznej. Od tego czasu każdy odbiorca może kupić energię elektryczną u wybranego przez siebie sprzedawcy (spółki obrotu). Uwolnienie rynku energii miało ma na celu wzmocnienie konkurencji na rynku, co miało wpłynąć na obniżenie cen. Zgodnie z zasadami wolnego rynku, sprzedawcy energii elektrycznej mają rywalizować o klientów, ograniczając koszty i oferując prąd po optymalnych cenach.

Z uwolnieniem rynku energii związane jest wprowadzenie zasady TPA (ang. Third Party Access). Zasada TPA polega na udostępnieniu infrastruktury sieciowej elektroenergetycznej (linii przesyłowych lub dystrybucyjnych) przez właściciela tej infrastruktury (przedsiębiorstwo przesyłowe lub dystrybucyjne) przedsiębiorstwom energetycznym prowadzącym działalność w zakresie obrotu energią elektryczną (sprzedawcy energii elektrycznej) w celu dostarczenia energii elektrycznej odbiorcom. Na przedsiębiorstwie energetycznym, do sieci którego odbiorca jest przyłączony, ciąży obowiązek dostarczenia energii elektryczne zakupionej przez tego odbiorcę u wybranego przez niego sprzedawcy. W związku z wprowadzeniem zasady TPA konieczne stało się wydzielenie z działalności dotychczas funkcjonujących przedsiębiorstw energetycznych, niezależnych spółek obrotu i operatorów systemów dystrybucyjnych.
Przed liberalizacją rynku energii elektrycznej przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność w zakresie dystrybucji oraz obrotu energią elektryczną zobowiązane były, na podstawie ustawy – Prawo energetyczne, do przedkładania taryf zawierających ceny energii elektrycznej oraz stawki opłat oferowanych usług do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki. Ceny i stawki opłat w taryfach kalkulowane były na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzonej działalności przedsiębiorstw. Takie rozwiązanie miało zapewnić ochronę odbiorców energii elektrycznej przed nieuzasadnionym poziomem cen dyktowanych przez monopolistę.

W związku z uwolnieniem rynku energii Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zwolnił z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia przedsiębiorstwa obrotu. Obecnie odbiorca energii może negocjować ceny energii elektrycznej oraz warunki dokonywania rozliczeń, a wszystkie kwestie dotyczące praw i obowiązków stron, w tym okres rozliczeniowy powinna zawierać umowa.  Na dzień dzisiejszy przedsiębiorstwa obrotu przedkładają do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wyłącznie taryfy zawierające ceny energii elektrycznej oraz zasady rozliczeń dla odbiorców zaliczanych do grupy G – odbiorców w gospodarstwach domowych. 

Liberalizacja rynku energii elektrycznej nie objęła natomiast przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność w zakresie przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej. Dystrybucja oraz przesył energii elektrycznej jest przykładem monopolu naturalnego. Wynika to z natury dostarczanej usługi jakim jest dystrybucja energii elektrycznej, gdyż ze względów technicznych konkurencja wielu podmiotów w tym obszarze jest niemożliwa. Przedsiębiorstwa te nadal mają obowiązek przedkładania taryf do zatwierdzenia Prezesowi URE. 

Zasady, na podstawie których przedsiębiorstwa energetyczne kształtują taryfy dla energii elektrycznej określone zostały w ustawie – Prawo energetyczne oraz w sposób szczegółowy, w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 2500).

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl