Przejdź do treści

Nowe technologie

Nowe technologie

Nowoczesne technologie i innowacje stanowią dziś kluczowy element rozwoju energetyki. Z jednej strony są one gwarancją bezpieczeństwa energetycznego, z drugiej warunkiem koniecznym dla wzrostu konkurencyjności sektora, pozwalając równolegle na sprostanie wielowymiarowym wyzwaniom na poziomie krajowym, europejskim i globalnym.

Odpowiadając na przyspieszenie zmian w sektorze energii oraz mając na względzie aktywne włączenie się w trendy dotyczące innowacji, w maju 2017 r. Ministerstwo Energii opublikowało dokument pn. Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych . Ww. dokument w sposób kompleksowy opisuje optymalny model rozwoju innowacji energetycznych w Polsce tj. zarówno od strony technologii, procesów, źródeł i modeli finansowania, jak i implementacji nowych rozwiązań. Celem zaprezentowanych rozwiązań jest pobudzenie rozwoju i nakierowanie działań na kluczowe i najbardziej produktywne obszary sektora energii przy jednoczesnym zwiększeniu rodzimego potencjału technologicznego i przemysłowego.

Czyste technologie węglowe

Kwestie związane z ochroną środowiska i klimatu oraz racjonalnego wykorzystania surowców nabierają w ostatnich latach coraz większego znaczenia. Szczególną uwagę – zwłaszcza na forum Unii Europejskiej – przykłada się do ograniczenia oddziaływania na środowisko, w tym redukcji emisji dwutlenku węgla oraz zanieczyszczeń z sektora elektroenergetyki, ciepłownictwa i transportu.

W Polsce ok. 80% energii elektrycznej oraz ok. 75% ciepła jest wytwarzane w oparciu
o paliwo węglowe. Taka sytuacja stawia przed polską energetyką istotne wyzwania, których rozwiązaniem są między innymi tzw. czyste technologie węglowe (CTW).

Przez CTW rozumiemy technologie zaprojektowane w celu poprawy efektywności wydobycia, przeróbki, przetwarzania oraz utylizacji węgla oraz ograniczenia presji tych procesów na środowisko naturalne. Rozwój oraz wdrażanie CTW w dziedzinie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła to również odpowiedź na żywotne potrzeby dotyczące poprawy jakości powietrza w kraju.

Można wyróżnić cztery główne podobszary, z którymi wiążą się CTW:

  • wydobycie węgla i przeróbka (tzw. mechaniczna przeróbka węgla),
  • transport, składowanie węgla i uśrednianie węgla,
  • wykorzystanie węgła (w energetyce oraz przetwórstwo węgla),
  • zagospodarowanie „pozostałości” z wydobycia i wykorzystania węgla, tj. różnego rodzaju odpadów i produktów ubocznych.

W celu wsparcia rozwoju badań, innowacji i wdrożeń w sektorze energetycznym, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizuje szereg programów, w tym m.in. Program Badawczy Sektora Elektroenergetycznego z następującymi obszarami badawczymi:

  • energetyka konwencjonalna,
  • energetyka odnawialna,
  • sieci elektroenergetyczne,
  • nowe produkty i usługi.

Ze szczegółami dotyczącymi wszystkich programów wdrażanych przez NCBiR można zapoznać się na stronie http://www.ncbr.gov.pl/.

 




Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl