Przejdź do treści

Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków

W ramach sektora energetyki, prowadzone są nabory w trybie konkursowym i pozakonkursowym.

Nabory konkursowe prowadzone są przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, natomiast nabory w trybie pozakonkursowym prowadzone są przez Ministerstwo Energii oraz Instytut Nafty i Gazu-Państwowy Instytut Badawczy.

Harmonogram naborów w trybie konkursowym i pozakonkursowym w 2017 roku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dostępny jest w Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie.

Informacje o naborach pozakonkursowych dostępne są w Ogłoszenia o naborach.

W przypadku projektów dla infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, istotną rolę pełni dokument pod nazwą Lista Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej. W dokumencie tym znajduje się lista inwestycji, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z funduszy unijnych na lata 2014-2020. Opracowanie listy pomoże zoptymalizować proces wdrażania i wydatkowania środków na lata 2014-2020.

W dniu 13 stycznia 2015 r. został  przyjęty przez Ministerstwo Gospodarki dokument „Lista Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”, stanowiący Project pipeline dla sektora energetyki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Załącznik nr 2 Informacja o przyjęciu LPS

Załącznik nr 3 Lista Projektów Strategicznych

Przyjęcie dokumentu zostało poprzedzone jego konsultacjami społecznymi. Celem konsultacji było uzyskanie opinii i uwag środowisk i partnerów społeczno-gospodarczych, pozwalających na dokonywanie ewentualnych zmian w projekcie dokumentu, w celu wskazania optymalnego obszaru dofinansowania w ramach priorytetów inwestycyjnych:

  • 4.1 Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii (Fundusz Spójności)
  • 4.4 Rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji na średnich i niskich poziomach napięcia (Fundusz Spójności)

7.5 Zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu energii oraz poprzez integrację rozproszonego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych  (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Dokument poddawany był konsultacjom w terminie 11-22 sierpnia 2014 r. Podsumowanie konsultacji zwarto w Raporcie w sprawie konsultacji społecznych.

Załącznik nr 4 Raport w sprawie konsultacji społecznych

Tabela uwag do konsultacji przeprowadzonych w dniach 11-22 sierpnia 2014 r.

Załącznik nr 5 Tabela uwag_sierpień 2014

Następnie dla dokumentu została przeprowadzona procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, podczas której przeprowadzone zostały konsultacje społeczne prognozy oddziaływania na środowisko Project pipeline dla sektora energetyki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach 2-23 grudnia 2014 r.

Podsumowanie działań zawarto w Raporcie w sprawie przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Project pipeline.

Załącznik nr 6 Raport w sprawie przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Project pipeline

Całość dokumentacji przygotowanej przez wykonawcę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Lista załączników:

Załącznik nr 7 SEA Pipeline wersja końcowa

Załącznik nr 8 Streszczenie w j. angielskim

Załącznik nr 9 Raport metodologiczny

Załącznik nr 10 Analiza zgodności

Załącznik nr 11a Objaśnienia do tabel

Załącznik nr 11b Tabele

Załącznik nr 12 Mapa

Załącznik nr 13 Podsumowanie SEA

Załącznik nr 14 Wykaz uwag grudzień 2014

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl