Przejdź do treści

Elektromobilność

Analizując światowe statystyki tempa przyrostu elektrycznych pojazdów i zdając sobie sprawę z unijnych wymogów dotyczących poprawy jakości powietrza, można wyraźnie zaobserwować, że Polskę, podobnie jak inne kraje europejskie, czeka epoka elektryczności w motoryzacji. Wychodząc naprzeciw tym trendom i postępując zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, Ministerstwo Energii przygotowało Program Rozwoju Elektromobilności. Program ten jest projektem wynikającym z działań UE zmierzających do popularyzacji elektromobilności i paliw alternatywnych w krajach Wspólnoty.

Przygotowany przez nas pakiet regulacji prawnych ma za zadanie:

 • wspomóc rozwój ekosystemu elektromobilności (poprzez m.in. zdefiniowanie ram nowego rynku) oraz
 • zwiększyć zastosowanie innych paliw alternatywnych (np. gazu ziemnego LNG i CNG) w Polsce.

Pakiet regulacji opiera się na kreowaniu instrumentów w pięciu obszarach:

 • korzyści dla kierowców
 • korzyści dla budujących infrastrukturę
 • korzyści dla transportu publicznego
 • korzyści dla innowacyjnych firm oraz
 • korzyści dla producentów pojazdów.  

Program przewidziany jest na lata 2016-2025.

Status programu: realizowany

Decyzją nr 1 z dnia 30 marca 2017 r. Przewodniczący Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów powołał Zespół zadaniowy do spraw „Programu Rozwoju Elektromobilności”. Do najważniejszych zadań Zespołu należy m.in. przygotowanie i wypracowanie koncepcji rozwoju elektromobilności w Polsce oraz realizacja i koordynacja projektów w ramach Programu E-bus i E-samochód.

Zaangażowani

Instytucja odpowiedzialna: Ministerstwo Energii

Współpracują:

 • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii,
 • Ministerstwo Rzowoju i Inwestycji,
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Ministerstwo Obrony Narodowej,
 • Ministerstwo Środowiska,
 • Ministerstwo Infrastruktury,
 • Ministerstwo Finansów,
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
 • Polski Fundusz Rozwoju,
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Polska Agencja Rozwoju Przemysłu,
 • samorządy.

Program a dokumenty strategiczne

Program Rozwoju Elektromobilności jest jednym z projektów flagowych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Realizacja celów SOR oraz Programu Rozwoju Elektromobilności stała się podstawą do stworzenia pakietu regulacyjnego, składającego się z następujących dokumentów strategicznych:

 • Planu Rozwoju Elektromobilności „Energia do przyszłości”, przyjęty przez Radę Ministrów 16.03.2017;
 • Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, przyjęte przez Radę Ministrów 29.03.2017;
 • Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych;
 • Projekt ustawy powołującej Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, tj. projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (UC 79). Projekt w trakcie procesu legislacyjnego.

Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce określa korzyści związane z upowszechnieniem stosowania pojazdów elektrycznych w naszym kraju oraz identyfikuje potencjał gospodarczy i przemysłowy tego obszaru.

Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych implementują regulacje europejskie dotyczące m.in. warunków budowy infrastruktury dla paliw alternatywnych w 32 polskich aglomeracjach.

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, którego dysponentem będzie minister właściwy do spraw energii ma za zadanie wspieranie rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych oraz tworzenie rynku pojazdów na te paliwa.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych ma stymulować rozwoju elektromobilności oraz upowszechnić stosowanie innych paliw alternatywnych (m.in. LNG i CNG) w sektorze transportowym w Polsce.

Cel projektu

Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce wskazał cele projektu elektromobilności, zaliczając do nich:  

 1. Stworzenie warunków do rozwoju elektromobilności Polaków poprzez upowszechnienie infrastruktury ładowania i zachęty do zakupu pojazdów elektrycznych;
 2. Rozwój przemysłu elektromobilności;
 3. Stabilizację sieci elektroenergetycznej poprzez integrację pojazdów z siecią.

Warunkiem sukcesu rozwoju elektromobilności jest stworzenie podstaw dla ekosystemu elektromobilności, koordynacja działań w zakresie rozwoju przemysłu elektromobilności i stymulowanie popytu na pojazdy elektryczne oraz wzorcowa rola administracji.

W celu realizacji zamierzonych celów Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce wskazał na potrzebę działań w 5 obszarach:

 • zmiana świadomości potencjalnych użytkowników;
 • opracowanie systemu korzyści dla użytkownika pojazdu elektrycznego;
 • rozwój producentów w segmencie elektromobilności;
 • zmiany regulacyjne warunkujące rozwój elektromobilności;
 • dostosowanie sieci energetycznej

Oczekiwane rezultaty

Ministerstwo Energii poprzez wprowadzenie nowych regulacji prawnych, dedykowanych elektromobilności, prognozuje:

W 2020 r. w 32 wybranych aglomeracjach:

 • w segmencie pojazdów napędzanych energią elektryczną:
  • po drogach poruszać się będzie 50 tys. pojazdów
  • powstanie 6 tys. punktów o normalnej mocy ładowania oraz
  • 400 punktów o dużej mocy ładowania,
 • w segmencie aut napędzanych gazem ziemnym w postaci CNG:
 • po drogach poruszać się będzie 3 tys. pojazdów i
 • powstanie 70 punktów tankowania.

W 2025 r. na poziomie ogólnopolskim:

 • w segmencie aut napędzanych energią elektryczną:
  •  po drogach poruszać się będzie 1 mln pojazdów elektrycznych,
 • w segmencie aut napędzanych gazem ziemnym w postaci CNG:
  • po drogach poruszać się będzie 54 tys. pojazdów,
  • będą  dostępne 32 punkty ładowania wzdłuż sieci bazowej TEN-T,
 • w segmencie aut zasilanych LNG:
  • po drogach poruszać się będzie 3 tys. pojazdów
  • powstanie 14 punktów tankowania LNG wzdłuż sieci bazowej TEN-T,
 • będą funkcjonować instalacje do bunkrowania statków LNG w portach: Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście.

Harmonogram realizacji programu

Legislacja

Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce

Przyjęty przez Radę Ministrów 16 marca 2017 r.

Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych

Przyjęte przez Radę Ministrów 29 marca 2017 r.

 

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Weszła w życie 22 lutego 2018 r.

Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych wprowadzająca Fundusz Niskoemisyjnego Transportu

Planowane wejście w życie: II kwartał 2018 r.

Wdrażanie projektu

I faza – charakter przygotowawczy.

 

2016-2018

II faza – na podstawie uruchomionych projektów pilotażowych sporządzony zostanie katalog dobrych praktyk komunikacji społecznej w zakresie elektromobilności.

 

 

2019-2020

III faza – elektromobilność postrzegana jako odpowiedź na wyzwania zmieniającej się rzeczywistości.

 

 

2020-2025


Źródła finansowania

Ze względu na konieczność szybkiej akceleracji polskich innowacyjnych rozwiązań w obszarze elektromobilności oraz budowy infrastruktury bazowej, część finansowania będzie pochodziła z budżetu państwa. Przy czym jednym z priorytetów wskazanych w Planie Rozwoju Elektromobilności w Polsce było uruchomienie zewnętrznego finansowania w zakresie elektromobilności.

Można wskazać następujące obszary finansowania rozwoju elektromobilności:

 • Fundusz Niskoemisyjnego Transportu (państwowy fundusz celowy), którego zadaniem będzie finansowanie projektów związanych z rozwojem elektromobilności (pojazdy napędzane energią elektryczną) i transportu opartego na paliwach alternatywnych (CNG, LNG, biopaliwa i inne paliwa odnawialne). Zgodnie z projektem ustawy powołującej Fundusz, przychodami Funduszu będzie dotacja z budżetu państwa w wysokości od 0.5 do 1.5% planowanych w poprzednim roku wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych oraz środki przekazywane przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego w wysokości 0.1% uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w wykonywaną działalność gospodarczą w zakresie przesyłania energii elektrycznej. Uruchomienie finansowania przewidziane jest w roku 2019. 
 • programy wsparcia elektromobilności we współpracy z NFOŚiGW:
  • pierwszy to program dedykowany autobusom elektrycznym.
  • drugi to duży program propopytowy z kapitalizacją ok. 3 mld zł. W zakresie finansowania tego ostatniego znajdą się: zakup samochodów elektrycznych przez administrację publiczną; budowa infrastruktury ładowania dla autobusów i samochodów; dofinansowanie projektów pilotażowych w samorządach oraz zakup autobusów elektrycznych.
 • program Bezemisyjny Transport Publiczny we współpracy z NCBiR, którego produktem będzie budowa autobusu elektrycznego o ulepszonych parametrach. NCBiR wraz z samorządami (partnerami programu) zdefiniują konkretne potrzeby i możliwości miast, jak choćby oczekiwany poziom wydajności, czy maksymalne koszty nowych pojazdów. Następnie wspólnie wystąpią w roli zamawiającego w postępowaniu publicznym, które wyłoni wykonawców projektów B+R. Konsorcja badawcze będą realizowały projekty etapowo, a po każdym z etapów NCBiR będzie ograniczał liczbę wykonawców, doprowadzając do końca procesu badawczego (tj. etapu prototypu) jedynie jeden bądź dwa najlepsze projekty. W analogicznej formule planowane jest uruchomienie w NCBiR programu dedykowanego infrastrukturze oraz samochodowi elektrycznemu do 3,5 t. Nad założeniami tego ostatniego programu pracuje aktualnie Departament Innowacji i Rozwoju Technologii w Ministerstwie Energii.
 • program dla małych i średnich przedsiębiorstw na dofinansowanie projektów z branży elektromobilności (Badania na rynek) we współpracy z PARP . Po dofinansowanie zgłosiły się dwa podmioty, obecnie trwa ich ocena. Program miał charakter pilotażowy (kapitalizacja 50 mln zł) i w zależności od wniosków z ewaluacji będzie uruchomiony w analogicznej lub nieco zmienionej formule, ale z większą alokacją. Ponadto, planowane jest uruchomienie pilotażowego akceleratora dedykowanego tej branży.
 • Finansowanie ze środków europejskich - Programy Operacyjne: Infrastruktura i Środowisko 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, Polska wschodnia 2.1 Zrównoważony transport miejski.

Proponowana wartość realizowanych projektów:

 • NCBiR: programy INNOMOTO, Bezemisyjny Transport Publiczny; budżety powołanych konkursów kształtują się na poziomie 350 mln zł. 
 • NFOŚiGW: programy GEPARD; Narodowy Fundusz będzie dysponował środkami rzędu 3 mld zł w ciągu 5 lat. 
 • Programy Operacyjne: Infrastruktura i Środowisko 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, Polska wschodnia 2.1 Zrównoważony transport miejski; łączne budżety programów będą wynosić ok. 11,4 mld zł.
 • PARP: Badania na rynek z budżetem ok. 50 mln zł.

Metodyka zarządzania i realizacji programu - Komitet Sterujący

Przewodniczący: Michał Kurtyka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii

Zastępca Przewodniczącego: Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiebiorczości i Technologii.

W skład Komitetu Sterującego wchodzą przedstawiciele: Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Obrony Narodowej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Finansów, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Agencji Rozwoju Przemysłu.

Za realizację Programu odpowiadają Kierownicy Programów (E-bus i E-samochód) oraz Koordynator Programów. Poszczególne projekty w ramach programów są realizowane przez Liderów Projektów.

Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce przewiduje działania, które stworzą warunki do rozwoju i optymalnego rozmieszczania infrastruktury bazowej ładowania/tankowania paliw alternatywnych do tzw. miejsc krytycznych, tj. tam gdzie brak punków ładowania/tankowania będzie zmniejszał funkcjonalność pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi. W praktyce punkt ciężkości zostanie położony na infrastrukturę w dużych aglomeracjach i wzdłuż transeuropejskich korytarzy transportowych przebiegających przez obszar Polski. Równolegle Plan proponuje narzędzia rozwoju rynku pojazdów elektrycznych, które doprowadzą do wzrostu ilości pojazdów elektrycznych, w momencie gdy gotowa będzie istotna część infrastruktury.

Dodatkowym czynnikiem, który został wzięty pod uwagę przy proponowaniu sekwencji działań, jest konieczność powiązania rozwoju przemysłu elektromobilności i rynku pojazdów z rozwojem sieci elektroenergetycznej. Zachęty do zakupu pojazdów zostaną zintensyfikowane w momencie, gdy przemysł będzie w stanie odpowiedzieć na wygenerowany przez instrumenty wsparcia popyt, a sieć będzie w stanie obsłużyć rosnące zapotrzebowanie na energię do ładowania pojazdów.

Ze względu na skalę przedsięwzięcia oraz rozproszenie kompetencji koordynacja projektu wymaga współpracy pomiędzy administracją centralną i samorządową.

Kontakt

Ministerstwo Energii

Departament Innowacji i Rozwoju Technologii

Alicja Pawłowska

tel. 22 695 81 61

E-mail: Alicja.Pawlowska@me.gov.pl

 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca Fundusz Niskoemisyjnego Transportu
 • Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce

Ministerstwo Energii

Departament Ropy i Gazu

Szymon Byliński

tel. 22 693 47 11

E-mail: Szymon.Bylinski@me.gov.pl

 • Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych
 • Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych

Podstawa prawna

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl