Przejdź do treści

Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych

Nowoczesne technologie i innowacje stanowią dziś kluczowy element rozwoju energetyki. Z jednej strony są one gwarancją bezpieczeństwa energetycznego, z drugiej warunkiem koniecznym dla wzrostu konkurencyjności sektora, pozwalając równolegle na sprostanie wielowymiarowym wyzwaniom na poziomie krajowym, europejskim i globalnym.

Odpowiadając na przyspieszenie zmian w sektorze energii oraz mając na względzie aktywne włączenie się w trendy dotyczące innowacji, w maju 2017 r. Ministerstwo Energii opublikowało dokument Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych (KRIE). Dokument ten w sposób kompleksowy opisuje optymalny model rozwoju innowacji energetycznych w Polsce - zarówno od strony technologii, procesów, źródeł i modeli finansowania, jak i implementacji nowych rozwiązań. Celem zaprezentowanych inicjatyw jest pobudzenie rozwoju i nakierowanie działań na kluczowe i najbardziej produktywne obszary sektora energii przy jednoczesnym zwiększeniu rodzimego potencjału technologicznego i przemysłowego.

Trendy w sektorze energii

Od kilkunastu lat sektor energii podlega stałemu oddziaływaniu trendów technologicznych i biznesowych, które powodują jego coraz szybsze i głębsze przeobrażanie. Z jednej strony coraz ważniejszą rolę w kształtowaniu jego przyszłości pełnią uwarunkowania środowiskowe i klimatyczne, a przełomy technologiczne zmieniają konkurencyjność wielu gałęzi przemysłu i modyfikują mapę światowej zależności od surowców. Z drugiej strony obserwuje się gwałtowny wzrost wykorzystania rozwiązań opartych o technologie informacyjno-komunikacyjne. Postępująca ewolucja w obszarze Internetu, telekomunikacji i cyfryzacji oddaje w ręce końcowego użytkownika narzędzia pozwalające mu na odgrywanie nowych ról w zakresie produkcji i optymalizacji zużycia energii. Rosnąca popularność paliw alternatywnych stawia pod znakiem zapytania wiodącą rolę węglowodorów w sektorze transportu. Nakładają się na to aspiracje polityczne i społeczne oraz modele regulacyjne, zmieniając tradycyjny system funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych na rynkach komercyjnych.

Główne trendy wpływające na obszar energii na przestrzeni ostatnich lat to:

 • Nacisk na redukcję emisji gazów cieplarnianych i odejście od technologii wytwórczych opartych na węglu,
 • Rosnąca społeczna świadomość środowiskowa,
 • Rozwój technologii produkcji energii ze źródeł odnawialnych,
 • Stałe ulepszanie technologii magazynowania energii,
 • Rosnący potencjał gospodarki cyfrowej i pole zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT),
 • Przełom w technologiach poszukiwania i wydobycia węglowodorów,
 • Powstawanie globalnej infrastruktury i rynku obrotu LNG,
 • Rosnąca popularność i efektywność kosztowa paliw alternatywnych,
 • Strukturyzująca rola energii w relacjach międzynarodowych i geopolityce,
 • Presja na ograniczenie wpływu sektora energii na środowisko.

W odpowiedzi na postępujące na świecie zmiany w obszarze energii, przygotowaliśmy dokument Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych.

Impuls dla rozwoju innowacji w sektorze energii

Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych służą uspójnieniu i skorelowaniu dokumentów strategicznych na poziomie administracji rządowej i agend państwowych w zakresie polityki rozwoju i innowacji w sektorze energii. Pozwoli to na efektywne wykorzystanie istniejących zasobów oraz osiągnięcie zakładanych celów gospodarczych i rozwojowych, dając zarazem impuls do tworzenia regulacji w oparciu o najbardziej aktualną ocenę trendów i wyzwań dla sektora. KRIE pozwala skierować wydatki publiczne na najbardziej atrakcyjne, a jednocześnie palące wyzwania. Wskazuje przedsiębiorstwom energetycznym obszary poszukiwania potencjalnych synergii. Program ma za zadanie uruchomić procesy innowacyjne w polskiej energetyce, korzystając ze środków i zaangażowania publicznego. Nadaje także spójny impuls dla działalności innowacyjnej w sektorze prywatnym.

Obszary rozwoju innowacji energetycznych

W oparciu o analizę potencjału polskiego sektora energii i przemysłu, światowe trendy technologiczne i lokalne zasoby zapewniające bezpieczeństwo energetyczne oraz umożliwiające uzyskanie konkurencyjności polskiej energetyki, wyodrębniliśmy cztery główne obszary rozwoju innowacji energetycznych. Wśród nich znalazły się:

 1. Zintegrowany i połączony system energetyczny dający centralną rolę użytkownikowi energii,
 2. Efektywne i elastyczne wytwarzanie energii oraz pozyskiwanie surowców łączące ograniczenie wpływu na środowisko z bezpieczeństwem energetycznym,
 3. Dywersyfikacja technologii wytwarzania i efektywne wykorzystanie energii,
 4. Ekologiczne i efektywne energetycznie miasto.

Cztery segmenty rozwoju innowacji energetycznych wychodzą naprzeciw różnym scenariuszom zmian w sektorze energetycznym zarówno w Polsce, jak i na świecie. Niezależnie od kierunku i intensywności zmian, jakie będą zachodziły, utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstw energetycznych oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego przy jednoczesnej maksymalizacji pozytywnego impulsu dla polskiej gospodarki pozostaną obowiązującymi celami.

Dialog ME z sektorem energii

W oparciu o KRIE, Ministerstwo Energii prowadzi dialog z podmiotami sektora energii mający na celu zwiększenie ich zaangażowania w projekty z obszaru innowacji. Resort patronuje także współpracy z takimi organizacjami jak NCBiR, NFOŚiGW, PFR czy PARP wspierając rozwój badań, innowacji i wdrożenia będące efektem tych prac.

Zachęcamy do zapoznania się z zapisami KRIE:

Prezentacja o Kierunkach Rozwoju Innowacji Energetycznych

Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych 

Dokument w języku angielskim: KRIE EN

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl