Przejdź do treści

Pomoc Techniczna

Projekty dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich realizowane przez Ministerstwo Energii

 

Ministerstwo Energii, jako Beneficjent Pomocy Technicznej, realizuje projekt pt. Wsparcie zatrudnienia w sektorze energetyka (2017 rok). Projekt realizowany jest z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach I Osi priorytetowej: Zasoby ludzkie Działanie 1.1 Wsparcie zatrudnienia.

Głównym celem projektu jest zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich gwarantujących sprawne działanie systemu realizacji Umowy Partnerstwa. Działanie przewiduje finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi  pracowników sektora energetyka zaangażowanych w realizację polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020, tj. pracowników Ministerstwa Energii, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, z uwzględnieniem umożliwienia płynnego przejścia pomiędzy kolejnymi okresami programowania. Projekt pozwala na zagwarantowanie stabilności zatrudnienia, na zahamowanie procesu rotacji, znacząco wpływa na podniesienie jakości zasobów ludzkich co jest koniecznym warunkiem dla efektywnej realizacji polityki spójności w latach 2014-2020.

Projekt realizowany jest w ramach Porozumienia nr UDA-POPT.01.00-00-0154/17-00
o dofinansowaniu projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 z dnia 09 czerwca 2017 r.

Projekt - Wsparcie zatrudnienia w sektorze energetyka

 

Ministerstwo Energii jako Beneficjent Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, realizuje Plan Działań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 

W ramach projektu Plan Działań sektora energetyka na lata 2017-2018, Ministerstwo Energii wraz z Instytucjami Wdrażającymi - Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym, realizuje działania mające na celu zapewnienie sprawnego systemu realizacji oraz skutecznej i efektywnej informacji i promocji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – sektor energetyka. Planowane są działania informacyjne i promocyjne skierowane do potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Programu. W celu wzmocnienia sprawności systemu realizacji programu, przeprowadzone zostaną badania ewaluacyjne, planowane jest również budowa i utrzymanie systemów informatycznych, wsparcie ekspertów zewnętrznych. Ponadto, w ramach projektu dokonany zostanie zakup mebli i sprzętu oraz zostanie przeprowadzony remont pomieszczeń biurowych.

Działania prowadzone są w ramach Umowy o dofinansowanie nr UDA-POIS.10.01.00-00-0400/16-00 z dnia 10 lutego 2017 r. w ramach Działania 10.1 X osi priorytetowej Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt - Plan Działań sektora energetyka na lata 2017-2018

 

Ministerstwo Energii jako Beneficjent Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, realizuje Plan Działań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 

W ramach projektu Plan Działań sektora energetyka na lata 2014-2016, Ministerstwo Energii wraz z Instytucjami Wdrażającymi - Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym, realizuje działania mające na celu utrzymanie niezbędnych warunków pracy oraz potencjału Ministerstwa Energii jako Instytucji Pośredniczącej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego jako Instytucji Wdrażających w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a także zapewnienie sprawnego systemu realizacji oraz skutecznej i efektywnej informacji i promocji tego programu.

Działania prowadzone są w ramach Umowy o dofinansowanie nr UDA-POIS.10.01.00-00-0400/15-00 z dnia 16 marca 2016 r. w ramach Działania 10.1 X osi priorytetowej Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt - Plan Działań sektora energetyka na lata 2014-2016


Ministerstwo Energii, jako Beneficjent Pomocy Technicznej, realizuje projekt pt. Wsparcie zatrudnienia w sektorze energetyka (2016 rok). Projekt realizowany jest z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach I Osi priorytetowej: Zasoby ludzkie Działanie 1.1 Wsparcie zatrudnienia.

Głównym celem projektu jest zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich gwarantujących sprawne działanie systemu realizacji Umowy Partnerstwa. Działanie przewiduje finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi  pracowników sektora energetyka zaangażowanych w realizację polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020, tj. pracowników Ministerstwa Energii, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, z uwzględnieniem umożliwienia płynnego przejścia pomiędzy kolejnymi okresami programowania. Projekt pozwala na zagwarantowanie stabilności zatrudnienia, na zahamowanie procesu rotacji, znacząco wpływa na podniesienie jakości zasobów ludzkich co jest koniecznym warunkiem dla efektywnej realizacji polityki spójności w latach 2014-2020.

Projekt realizowany jest w ramach Porozumienia nr UDA-POPT.01.01.00-00-0104/16-00 o dofinansowaniu projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 z dnia 5 sierpnia 2016 r.

Projekt - Wsparcie zatrudnienia w sektorze energetyka

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl