Przejdź do treści

Skorzystaj z Programu

 

Kto może otrzymać dofinansowanie?

W ramach I i VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o wsparcie finansowe mogą ubiegać się podmioty  takie jak:

  • przedsiębiorcy,
  • państwowe jednostki budżetowe,
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,
  • spółdzielnie mieszkaniowe,
  • przedsiębiorstwa energetyczne, prowadzące działalność przesyłu, dystrybucji, magazynowania, regazyfikacji gazu ziemnego,
  • przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej.

  

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach I osi priorytetowej wsparcie uzyskają działania obejmujące, m.in., zwiększenie efektywności wykorzystania energii pierwotnej, poprawę efektywności energetycznej sektora publicznego i mieszkaniowego (w tym zmniejszenie emisyjności) oraz obniżenie energochłonności przedsiębiorstw, zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Wspierany będzie również rozwój systemu inteligentnych sieci energetycznych o niskich i średnich napięciach.

Dodatkowo, w celu zwiększenia efektywności przetwarzania energii pierwotnej będą wspierane działania w obszarze rozwoju wysokosprawnej kogeneracji.

W ramach VII osi priorytetowej wsparcie uzyskują działania obejmujące zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu energii oraz poprzez integrację rozproszonego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Informacje dotyczące konkursów o dofinansowanie projektów ze środków unijnych dostępne są w Wyszukiwarce Dotacji.

W tym dziale znajdują się również ogólne informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, instytucji zaangażowanych w realizację POIS – sektor energetyka oraz możliwości uzyskania dofinansowania.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi publikacjami:

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl