Przejdź do treści

Aktualizacja Listy Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Zdjęcie flagi UE

Ministerstwo Energii ogłasza aktualizację dokumentu „Lista Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”, stanowiącego Project pipeline dla sektora energetyki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ze względu na zidentyfikowane wolne środki, w odniesieniu do zdefiniowanych obszarów wsparcia, aktualizacja zostanie przeprowadzona w odniesieniu do następujących typów inwestycji:

- przesył energii elektrycznej (poddziałanie 1.1.2 oraz działanie 7.1),

- dystrybucja energii elektrycznej (poddziałanie 1.1.2, poddziałanie 1.4.1 oraz działanie 7.1).

Jednocześnie, w ramach aktualizacji planowana jest weryfikacja danych dla projektów już zawartych na Liście Projektów Strategicznych, w ramach właściwych działań I oraz VII osi priorytetowej PO IiŚ 2014 – 2020.

W przypadku zgłoszenia nowego projektu lub aktualizacji danych projektu już zgłoszonego, należy wypełnić fiszkę zgłoszeniową, według załączonego wzoru (załącznik nr 1), i przesłać ją na adres Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Energii oraz w wersji elektronicznej na adres: e-mail: lps@me.gov.pl.

Propozycje nowych projektów na LPS zostaną ocenione zgodni z kryteriami weryfikacji projektów do LPS (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

Termin nadsyłania zaktualizowanych fiszek dla projektów już zawartych na Liście Projektów Strategicznych upływa w dniu 15 grudnia 2017 r.

Natomiast, termin przesyłania fiszek dla nowych propozycji projektów do włączenia na liście projektów strategicznych, upływa w dniu 15 stycznia 2018 r.

Wszelkie pytania dotyczące aktualizacji LPS proszę kierować na adres e-mail: lps@me.gov.pl.

Regulamin identyfikacji projektów do Listy Projektów Strategicznych

Załącznik nr 1 Wzór fiszki zgłoszeniowej

Załącznik nr 2 Wzór listy sprawdzającej propozycji projektu zgłoszonego w trybie pozakonkursowym

Załącznik nr 3 Kryteria weryfikacji projektów w ramach Listy Projektów Strategicznych

Załącznik nr 4 Sposób obliczania poziomu dofinansowania UE

Załącznik nr 5 Deklaracja o przygotowaniu projektu

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl