Przejdź do treści

Wiceminister Kurtyka: Elektromobilność to bezpieczeństwo, wspólnota i konkurencyjność

Zdjęcie do informacji

- Elektromobilność to nowy wymiar bezpieczeństwa, rozumianego szeroko jako bezpieczeństwo energetyczne, ekonomiczne i społeczne. To także szansa na wzmocnienie procesów prowadzących do suwerennej i nowoczesnej gospodarki – powiedział Michał Kurtyka, wiceminister energii podczas zorganizowanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę konferencji „Technologie przyszłości. Elektromobilność.”

Bezpieczeństwo Polaków w XXI wieku, współpraca administracji publicznej z biznesem oraz konkurencyjny przemysł to główne elementy prezentacji, którą wygłosił w Pałacu Prezydenckim Michał Kurtyka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii. Wystąpienie było częścią konferencji poświęconej szansom i wyzwaniom związanym z rozwojem elektromobilności w Polsce. Celem wydarzenia było przedstawienie dotychczasowego dorobku Polski w obszarze elektromobilności, nakreślenie dalszych planów w tym zakresie oraz pokazanie, jak realizacja Programu Elektromobilności wpływa na bezpieczeństwo i dobrobyt Polaków oraz na kondycję polskiej gospodarki.

Podczas konferencji „Technologie przyszłości. Elektromobilność.” Prezydent RP Andrzej Duda podkreślał, że jednym z priorytetów na najbliższe lata jest podniesienie innowacyjności i oparcie o nią budowy siły i konkurencyjności polskiej gospodarki. Prezydent Duda zaznaczył, że potencjał elektromobilności jest znaczący oraz że jest ona tym segmentem przemysłu, który ma szansę wprowadzić Polskę w nową erę globalnej gospodarki przy maksymalnym wykorzystaniu posiadanych już zasobów i wykreowaniu nowych. Dodał, że samochody elektryczne oznaczają również ograniczenie niskiej emisji, czyli poprawę jakości powietrza.

Wiceminister Kurtyka przedstawił korzyści płynące z postępów w zakresie rozwijania elektromobilności. Wśród nich wyróżnił przede wszystkim długofalowe uniezależnienie się od importu ropy naftowej, a tym samym wzrost niezależności i bezpieczeństwa energetycznego, poprawę jakości powietrza przekładającą się na lepszą kondycję zdrowotną Polaków, a także pozytywną współpracę wokół zadania, jakim jest integracja kapitału społecznego. Do realizacji tych celów posłużą dobra współpraca instytucji publicznych i biznesu. – Doskonałym przykładem skuteczności polityki publicznej opartej o jasno określone i wynikające z interesu społecznego cele jest projekt wymiany taboru autobusowego w polskich miastach na całkowicie elektryczny. To największa tego rodzaju inicjatywa w Europie. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu całego rządu oraz wszystkich interesariuszy elektromobilności, udaje nam się ambitne plany przekuwać w rzeczywistość – powiedział wiceminister energii.

Ostatnim elementem konferencji były rozmowy przedstawicieli administracji publicznej
z uczestnikami ze strony przemysłu, nauki oraz samorządów. – Budowa wspólnoty wokół projektu elektromobilności to szansa na zapewnienie Polakom bezpieczeństwa, poprawę jakości ich życia oraz wytworzenie nowych dźwigni rozwoju gospodarczego skutkującego tysiącami nowych miejsc pracy. W tym kontekście wsparcie ze strony Prezydenta Rzeczypospolitej dla działań związanych z elektromobilnością jest nieocenione i serdecznie Panu Prezydentowi za nie dziękuję – zaznaczył wiceminister Kurtyka. 

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl