Przejdź do treści

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej przyjęty przez rząd

Zdjęcie do informacji

Rada Ministrów przyjęła 23 stycznia 2018 r. przygotowany przez Ministerstwo Energii "Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej". Państwa członkowskie UE są zobowiązane przedkładać plany zawierające informacje o podjętych i planowanych działaniach mających na celu poprawę efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach gospodarki.

W zakresie systematycznego zwiększania efektywności energetycznej w Unii Europejskiej  do poziomu 20%  w perspektywie do 2020 roku Polska  jest na dobrej drodze do zrealizowania z nadwyżką swojego krajowego celu. Nasze  średnioroczne tempo poprawy energochłonności w latach 2006-2015 przekroczyło 3%. Na lata 2010-2020 zadeklarowaliśmy ograniczenie zużycia energii o około 14% (czyli oszczędność energii pierwotnej wynosząca 13,6 megaton oleju ekwiwalentnego).

Poprawa efektywności energetycznej dotyczy wielu działów gospodarki. Najważniejsze z nich to termomodernizacja budynków, wsparcie przedsiębiorstw (zwłaszcza energochłonnych) poprzez system tzw. białych certyfikatów, ograniczenie zużycia energii w transporcie i instytucjach publicznych.

Poprawa efektywności energetycznej niesie ze sobą pozytywne skutki przede wszystkim w postaci bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię. Ponadto przyczynia się do złagodzenia efektów zmian klimatycznych i ma wpływ na wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy w wielu sektorach.

Systematyczna  poprawa efektywności energetycznej pozwala uzyskać  oszczędności, które można inwestować w innych dziedzinach, a to z kolei prowadzi do mniejszych ograniczeń w budżecie publicznym. Zwiększenie produkcji przy obniżonym zużyciu energii i wdrażaniu innowacyjnych technologii powinno przyczynić się także do podniesienia konkurencyjności krajowego przemysłu. 

Bardzo ważnymi instrumentami finansowymi wspierającymi realizację energooszczędnych inwestycji w Polsce są programy wdrażane przez NFOŚiGW oraz środki pochodzące z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) i Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).     

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl